Մաթեմատիկա

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ․

1․ Երեք արկղում կա 127կգ խնձոր։ Առաջին արկղում կա 12կգ-ով ավելի, քան երրորդում։ Երկրորդում կա 8կգ-ով պակաս, քան երրորդում։ Որքա՞ն խնձոր կա արկղերից յուրաքանչյուրում։

Լուծում։ 127-12+8=123

123:3=41

41+12=53

41-8=33 Պատ.` 1ին արկղում 53 կգ, 2րդում` 33 կգ, 3րդում` 41 կգ:

 

2․ Երեք թվերի գումարը 5418 է։ Առաջին թիվը 333-ով մեծ է երրորդից։ Երկրորդ թիվը 444-ով փոքր է երրորդից։ Որո՞նք են այդ թվերը։

Լուծում` 5418-333+444=5529

5529:3=1843

1843+333=2179

1843-444=1399 Պատ.` 1ին թիվը` 2179, 2րդը` 1399, 3րդը` 1843

3․ Տատիկը գուլպաներ գործելու համար օգտագործեց 140մ թել՝ կապույտ, կարմիր և սպիտակ գույների։ Կապույտը 25մ-ով երկար էր կարմիրից։ Սպիտակը 14մ-ով կարճ էր կարմիրից։ Յուրաքանչյուր գույնից քանի՞ մետր թել է օգտագործել տատիկը։

Լուծում` 140-25+14=129

129:3=43

43+25=68

43-14=29 Պատ.` կապույտը 68 մ, Սպիտակը 29 մ, կարմիրը 43 մ:

4․ Երեք թվերի գումարը 3456 է։ Առաջին թիվը 345-ով մեծ է երրորդից, իսկ երկրորդը 612-ով փոքր է երրորդից։ Որո՞նք են այդ թվերը։

Լուծում` 3456-345+612=3723

3723:3=1241

1241+345=1586

1241-612=629, Պատ. 1ին թիվը 1586, 2րդը 629, 3րդը 1241,

5․ Երեք պարկերում կա 135կգ ցորեն։ Առաջինում կա 15կգ-ով ավելի, քան երրորդում , իսկ երկրորդում՝ 12կգ-ով պակաս, քան երրորդում։ Որքա՞ն ցորեն կա յուրաքանչյուր պարկում։

Լուծում 135-15+12=132

132:3= 44

44+15=59

44-12=32 Պատ.` 1ին ում 59 կգ, 2րդում 32 կգ, 3րդում 44 կգ

Ինքնաստուգում

1.Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը: (3 միավոր) Հայաստանի ամենաբար-ր լեռը Արագածն է: Նա քառագագաթ է: Լեռն Արագա- է կոչվել Արա թա-ավորի անունով: Արագածի կատարը մշտապես ծա-կված է ձյունով: Սակայն ստորոտում տարվա բոլոր եղանակներն իրենց «հանդեր-անքով» են հայտնվում: Արագածի լանջերից բխում են սառնորակ աղ-յուրներ:

Հայաստանի ամենաբարձր լեռը Արագածն է: Նա քառագագաթ է: Լեռն Արագած է կոչվել Արա թագավորի անունով: Արագածի կատարը մշտապես ծածկված է ձյունով: Սակայն ստորոտում տարվա բոլոր եղանակներն իրենց «հանդերձանքով» են հայտնվում: Արագածի լանջերից բխում են սառնորակ աղբյուրներ:

 1. Գրի՛ր հոմանիշները՝ իմաստով մոտ բառերը։ (2 միավոր) Ճանապարհ, հողմ, թագավոր, առավոտ

Ճանապարհ-Ուղի, հողմ-քամի, թագավոր-արքա,առավոտ-լուսաբաց

3․Քանի՞ տառ և քանի՞ հնչյուն կա հետևյալ բառերից յուրաքանչյուրում՝ ելակ, որսորդ, օղակ, տերև, ամենաերկար։ (2 միավոր)

Ելակ- հնչյուն-5 տառ-4, որսորդ-հնչյուն-7 տառ-6, օղակ-4տառ-4հնչյուն, տերև-5hնչյուն, 4տառ, ամենաերկար-11հնչյուն 10 տառ

4․ Մայրամուտ բառի տառերով կազմի՛ր բառեր, որքան կարող ես։ Միավորը որոշի՛ր ըստ քո կազմած բառերի քանակի։ 32

Մ-մայրիկ, մորաքույր, մատիտ, միտք,մութ, մուտք

Ա-առյուծ, արև, աքաղաղ, ամենալավ,աղքատ

Յ- յասաման, յոթ,յուրաքանչյուր

Ր-րոպե

Ա-արեգակ ամենաերկար, առավոտ, աշուն

Մ-մեկ, մեղր,

Ու- ուտեստ, ուրախություն, ուրագ, ութ, ուրախություն, ուլիկ

Տ-տատիկ, տուն, տաբատ, տարբեր, տգեղ,

Բազմանիշ թվի բաժանում եռանիշ թվի վրա։ Բաժանման ստուգումը բազմապատկումով

 

 

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Կատարի՛ր բաժանում և արդյունքը ստուգի՛ր բազմապատկումով․

Օրինակ՝ 37265:257=145

Սյունակաձև

    3 7 2 6 5 2 5 7      
      2 5 7     1 4 5      
    1 1 5 6            
      1 0 2 8              
      1 2 8 5            
        1 2 8 5            
              0            
                           

 

Ստուգում՝

        x 1 4 5          
          2 5 7          
      + 1 0 1 5          
        7 2 5            
      2 9 0              
      3 7 2 6 5          
                         
                         

 

20374:122=

Սյունակաձև

 

    2 0 3 7 4 1 2 2      
      1 2 2     1 6 7      
    8 1 7            
        7 3 2              
        8 5 4            
          8 5 4            
              0            
                           

 

Ստուգում՝

        x 1 2 2          
          1 6 7          
      +   8 5 4          
        7 3 2            
      1 2 2              
      2 0 3 7 4          
                         
                         

 

1960:140=

Սյունակաձև

      1 9 6 0 1 4 0      
        1 4 0 1 4        
        5 6 0            
          5 6 0            
            0            
                           
                           
                           

Ստուգում՝

        x 1 4 0          
            1 4          
      +   5 6 0          
        1 4 0            
        1 9 6 0          
                         
                         
                         

 

17025:681=

Սյունակաձև

    1 7 0 2 5 6 8 1      
      1 3 6 2 2 5        
      3 4 0 5            
        3 4 0 5            
            0            
                           
                           
                           

 

Ստուգում՝

        x 6 8 1          
            2 5          
      + 3 4 0 5          
      1 3 6 2            
      1 7 0 2 5          
                         
                         
                         

27861:251=

Սյունակաձև

    2 7 8 6 1 2 5 1      
      2 5 1     1 1 1      
    2 7 6            
        2 5 1              
      2 5 1              
        2 5 1              
            0            
                           

 

Ստուգում՝

        x 2 5 1          
          1 1 1          
      +   2 5 1          
        2 5 1            
    2 5 1                
      2 7 8 6 1          
                         
                         

 

2․ Կատարի՛ր գործողությունները

148+568

 

      1 4 8       ստ․         7 1 6      
      5 6 8                 5 6 8      
      7 1 6                 1 4 8      
                                       
                                       
                 

 

                     

 

2147+3141

 

      2 1 4 7     ստ․       5 2 8 8      
      3 1 4 1             3 1 4 1      
      5 2 8 8             2 1 4 7      
                                       
                                       
                                       

 

231-121

 

      2 3 1       ստ․       1 1 0        
      1 2 1               1 2 1        
      1 1 0               2 3 1        
                                       
                                       
                                       

 

1421-951

 

        1 4 2 1   ստ․         4 7 0      
          9 5 1             9 5 1      
          4 7 0           1 4 2 1      
                                       
                                       
                                       

 

5823

 

                                       
        5 8                            
        2 3                            
      1 7 4                            
    1 1 6                              
    1 3 3 4                            
                                       
                                       

 

 

 

 

 

 

 

65823

 

                                       
        6 5 8                          
          2 3                          
      1 9 7 4                          
    1 3 1 6                            
    1 5 1 3 4                          
                                       
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տնային առաջադրանք

 

1․ Կատարի՛ր բաժանում և արդյունքը ստուգի՛ր բազմապատկումով․

 

3888:324=

Սյունակաձև

      3 8 8 8 3 2 4      
        3 2 4 1 2        
      6 4 8            
          6 4 8            
            0            
                           
                           
                           

 

Ստուգում՝

        x 3 2 4          
            1 2          
      +   6 4 8          
        3 2 4            
        3 8 8 8          
                         
                         
                         

 

 

 

 

 

13083:623=

Սյունակաձև

    1 3 0 8 3 6 2 3      
      1 2 4 6 2 1        
      6 2 3            
          6 2 3            
            0            
                           
                           
                           

Ստուգում՝

        x 6 2 3          
            2 1          
      +   6 2 3          
      1 2 4 6            
      1 3 0 8 3          
                         
                         
                         

3586:326=

Սյունակաձև

      3 5 8 6 3 2 6      
        3 2 6 1 1        
        3 2 6            
          3 2 6            
            0            
                           
                           
                           

 

Ստուգում՝

        X 3 2 6          
            1 1          
      +   3 2 6          
        3 2 6            
        3 5 8 6          
                         
                         
                         

 

2․ Կատարի՛ր գործողությունները

349+485

 

      3 4 9       ստ․         8 3 4      
    + 4 8 5               4 8 5      
      8 3 4                 3 4 9      
                                       
                                       
                                       

      

 

 

 

 

 

 

452-222

 

      4 5 2     ստ․         2 3 0      
        2 2 2             + 2 2 2      
        2 3 0               4 5 2      
                                       
                                       
                                       

 

31214

 

                                       
        3 1 2                          
      .   1 4                          
      1 2 4 8                          
    + 3 1 2                            
      4 3 6 8                          
                                       
                                       

 

 1. Ինչպես ես հասկանում հետևյալ պատկերը

Մշուշների շղարշի տակ…

          Ամպը լեզուն կուլ է տվել…

          Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել…

 1. Դո՛ւրս գրիր քեզ դուր եկած պատկերը:

  Ամպը լեզուն կուլ է տվել…

 2. Անծանոթ բառերը դո՛ւրս գրիր և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:Մշուշ – մառախուղ,  շղարշ- վարագույր, խաշամ-թափված տերևներ։՝

14 октября. Пакет заданий для работы в школе и дома

1. ЧТЕНИЕ ТЕКСТА

Глава 9

Как я понял, Маленький принц решил путешествовать с перелетными птицами.

В последнее утро он убрался на своей планете. Он заботливо прочистил вулканы.

Потом Маленький принц не без грусти вырвал последние ростки баобабов.

Он думал, что никогда не вернется. Но в то утро привычная работа доставляла ему необыкновенное удовольствие. А когда он в последний раз полил чудесный цветок и собрался накрыть колпаком, ему даже захотелось плакать.

— Прощайте, — сказал он.

Красавица не ответила.

— Прощайте, — повторил Маленький принц.

Она кашлянула. Но не от простуды.

— Я была глупая, — сказала она наконец. — Прости меня. И постарайся быть счастливым.

И ни слова упрека. Маленький принц очень удивился. Он застыл, растерянный, со стеклянным колпаком в руках. Откуда эта тихая нежность?

— Да, да, я люблю тебя, — услышал он. — Моя вина, что ты этого не знал. Да это и не важно. Но ты был такой же глупый, как я. Постарайся быть счастливым… Оставь колпак, он мне больше не нужен.

— Но ветер…

— Не так уж я простужена… Ночная свежесть пойдет мне на пользу. Ведь я — цветок.

— Но звери, насекомые…

— Должна же я стерпеть двух-трех гусениц, если хочу познакомиться с бабочками. Они, наверно, прелестны. А то кто же станет меня навещать? Ты ведь будешь далеко. А больших зверей я не боюсь. У меня тоже есть когти.

И она показала свои четыре шипа. Потом прибавила:

— Да не тяни же, это невыносимо! Решил уйти — так уходи.

Она не хотела, чтобы Маленький принц видел, как она плачет. Это был очень гордый цветок…

2. ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

2.1. Ответьте на вопросы:

 1. С кем собирался путешествовать Маленький принц?С перелетными птицами.
 2. Почему Маленькому принцу хотелось плакать? Потому что он думал, что больше не вернётся на свою планету.
 3. Почему роза назвала себя глупой? Потому что она любила принца, но ему не говорила
 4. Как роза показала свою гордость?

  Она не хотела, чтобы Маленький принц видел, как она плачет. 

 5. Как ты понимаешь фразу «Должна же я стерпеть двух-трех гусениц, если хочу познакомиться с бабочками»? Из гусениц вылетают бабочки, поэтому она должна терпеть гусениц.  

2.2. Образуйте форму множественного числа существительных (один – много).
Пример: принц – принцы.

цветок –цветы
лепесток –лепестки
трава –травы
вечер – вечера

глаз –глаза
росток –ростки
бутон –бутоны
краска –краски
день –дни
тигр –тигры
планета –планеты

Добавить комментарий

Блог на WordPress.com. Тема: Apostrophe 2, автор: WordPress.com.
Создайте свой веб-сайт на WordPress.com

Начало работы

:)

Մայրենի

 1. Գրի՛ր քամի, բոց, ոսկեզօծ  բառերի հոմանիշները: Քամի – փոթորիկ, բոց- կրակ, ոսկեզօծ – ոսկյա
 2. Գրի՛ր մեծահարուստ, տեր, ծով  բառերի հականիշները: մեծահարուստ – աղքատ, տեր – ծառա, ծով – ցամաք
 3. Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը և գրի՛ր, թե տրված բառերի  մեջ քանի՞ տառ, քանի՞ հնչյուն կա:

Ոսկեզօծվել –11 հնչյուն, 10 տառ

տերև – 5 հնչյուն, 4 տառ,

ոսկի – 5 հնչյուն, 4 տառ,

ծով – 3 հնչյուն, 3 տառ,  

բոց – 3 հնչյուն, 3 տառ

English

 1. How many children does Sue have? 

 2. she is 4 children 

 3. What’s Sue’s nationality? Sue is Australian

 4. How many girls does she have? 2 doter 

 5. How old is Ann? Ann is 12

 6. How old is Jill? Jill is 6

 7. How many boys does Sue have? 2 son

 8. How old is Bill? 10

 9. How old is Craig? 2

 10. What is Sue’s husband’s name? Jeff

My family  lives in Melbourne. There  are six people in my family. My mother and father live in a large house. The house has four  bedrooms and a big backyard. There are  flowers in the front yard. My older brother, Alan, is  married with two children. My younger brother, Bill, and my sister, Sue, live at home. My father  works in an office in Belmore. He is a  manager. My mother works at home and looks after the house.

I have a brother . He is 5 years old. He goes to school. He has big grey eyes .                                                                                                                                                                                                      .

Եվրասիա

Եվրասիան կազմված է երկու մասից Եվրոպաից և Ասիայից։ Հայաստանը գտնվում է Ասիայում։ Երկրները մի չափի չեն ամեն մաեկը իր չափը ունի, մեկը մեծ է, մեկը փոքր, մեկը միջին չափի։ Եվրասիան ամենամեծ մայրցամաքն է։ Եվրասիայում կա 80  երկիր։

1.Կարդա՛ բանաստեղծությունը, պատասխանի՛ր ներքևում տրված հարցերին, կատարի՛ր առաջադրանքները.

Ամեն, ամեն ինչ ոսկեզօծվել է, 

Ոսկի են թվում տերև ու ճոյուղ 

Ուր որ նայում ես, դեղին բոցեր են,

Ջրվեժը, առուն, ծառը, ծտերը

Աշնան քամուն են ծափահարում:

Քամին է այս ծով գանձերի տերը,

Այս ոսկու տերը՝ մեծահարուստ:

2.Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Ինչպե՞ս ես հասկանում հետևյալ պատկերը.

Ջրվեժը, առուն, ծառը, ծտերը Աշնան քամուն են ծափահարում: աշնան քամին ջրվեժի, առվի, ծառերի և ծիտիկների թևերի ձայնը նմանեցնում է ծափերի։

 1. Ո՞ր պատկերն է քեզ ավելի շատ դուր գալիս: Պատասխանդ հիմնավորի՛ր:

  Ամեն, ամեն ինչ ոսկեզօծվել է,

  Ուր որ նայում ես, դեղին բոցեր են,

 2. Ինչո՞վ է աչքի ընկնում բանաստեղծությունը՝ գույնո՞վ, ձայնո՞վ, թե՞ շարժումով: Դո՛ւրս գրիր այն տողերը, որտեղ “գույն” կա:

  Ամեն, ամեն ինչ ոսկեզօծվել է,

  Ոսկի են թվում տերև ու ճյուղ,

  Ուր որ նայում ես, դեղին բոցեր են

 3. Պատմի՛ր բանաստեղծությունը:

 4. Նկարի՛ր բանաստեղծությունը, ձայնագրի՛ր և ֆիլմ պատրաստի՛ր:  https://youtu.be/MAcunRD5fSs

 Բազմանիշ թվի բաժանում միանիշ թվի վրա։ Բաժանման ստուգումը բազմապատկումով

Դասարանական առաջադրանքներ

1 Կատարի՛ր բաժանում և արդյունքը ստուգի՛ր բազմապատկումով

Օրինակ՝ 153։3=51

Սյունակաձև

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

5

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

5

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ստուգում՝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196:7=

Սյունակաձև

 

 

 

 

1

9

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

4

2

8

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ստուգում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

2

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

9

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168:3=

Սյունակաձև

 

1

6

8

3

 

 

 

 

 

 

1

5

 

5

6

 

 

 

 

1

8

 

 

 

 

 

 

 

1

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ստուգում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

4

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192:4=

Սյունակաձև

 

1

9

2

 4

 

 

 

 

 

 

1

6

 

4

8

 

 

 

 

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ստուգում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

4

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

9

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

835։5=

Սյունակաձև

 

8

3

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

1

6

7

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ստուգում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

1

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

228:6=

Սյունակաձև

 

2

2

8

6

 

 

 

 

 

 

1

8

3

8

 

 

 

 

4

8

 

 

 

 

 

 

 

 

4

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ստուգում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

3

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տնային առաջադրանքներ

1 Կատարի՛ր բաժանում և արդյունքը ստուգի՛ր բազմապատկումով

423:9=

Սյունակաձև

 

4

2

3

9

 

 

 

 

 

 

3

6

4

7

 

 

 

 

6

3

 

 

 

 

 

 

 

 

6

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ստուգում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

4

7

 

 

 

 

 

 

+

6

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

6

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

304:2=

Սյունակաձև

 

 

3

0

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

1

5

2

 

 

 

 

 

 

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ստուգում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

1

5

2

 

 

 

 

 

 

+

1

0

4

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

0

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

234:3=

Սյունակաձև

 

2

3

4

3

 

 

 

 

 

 

2

1

7

8

 

 

 

 

 

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ստուգում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

7

8

 

 

 

 

 

 

+

 

2

4

 

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

416:8=

Սյունակաձև

 

4

1

6

8

 

 

 

 

 

 

4

0

5

2

 

 

 

 

1

6

 

 

 

 

 

 

 

 

1

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ստուգում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

5

2

 

 

 

 

 

 

+

 

1

6

 

 

 

 

 

 

 

4

0

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

6